Opći uvjeti
U daljnjem tekstu „OU“


Pojmovi

Portal – je Internet stranica na kojoj se mogu kreirati trenutačne rezervacije smještaja koje su dobavljači unijeli u tu stranicu, a svrha čega je kratkotrajan najam od strane Gostiju
Croatia Tours – Croatia Tours Makarska d.o.o. je tvrtka koja posjeduje sva dobivena intelektualna prava nad Portalom sa sjedištem poslovanja u Hrvatskoj, Makarska, Obala Kralja Tomislava 2, OIB: 39782409737.

Rezervacija – je kratkotrajan turistički najam smještajne jedinice kojim upravlja Gost pristupanjem Portalu

Posjetitelj – je fizička osoba koja pristupa Portalu

Gost – je osoba koja kreira i upravlja Rezervacijom

Smještaj – je smještajna jedinica unesena u Portal u svrhu kratkotrajnog turističkog najma

Dobavljač – je fizička ili pravna osoba ovlaštena upravljati Smještajem u svrhu njegova nuđenja za kratkotrajan turistički najam, sa kojom Gost sklapa pravno obvezujući ugovor za kratkotrajni turistički najam


Uvjeti

1. Svrha
Svrha Portala je dozvoliti Dobavljačima unos i oglašavanje njihovih Smještaja za kratkotrajan turistički najam.
Posjetitelji mogu Rezervirati Smještaj trenutačno digitalnim putem pristupajući Portalu, bez kontaktiranja Dobavljača.

2. Croatia Tours
Croatia Tours je pravna osoba legitimni nositelj prava ekonomskog iskorištavanja Portala.
Ni u kom slučaju Croatia Tours neće biti dijelom pravnog odnosa između Gosta i Dobavljača, osim ukoliko drugo nije određeno ovim OU.

3. Dobavljač
Dobavljač je fizička ili pravna osoba, legitimni nositelj prava nuditi Smještaje u svrhu kratkotrajnog turističkog najma.
Pravo se temelji na vlasništvu, ugovoru sa vlasnikom nekretnine ili relevantnim pravnim propisima.
Dobavljače je osoba koja, prilikom kreacije Rezervacije, stupa u pravni odnos sa Gostom.

Dobavljač se mora u svako doba pridržavati relevantnih pravnih propisa kojima se uređuje materija kratkoročnog najma, pribaviti i održavati sve, relevantnim pravnim pravilima, potrebne dozvole.
Dobavljač je isključivo odgovoran Gostu za svu štetu, gubitak, zdravlje i smrt.
Dobavljač je isključivo odgovoran dati točne i precizne opise Smještaja, pružiti primjerene fotografije, informacije o uređajima i drugim značajkama koje zahtijeva Croatia Tours.

Isključiva je obveza Dobavljača pribaviti i održavati sve dozvole korištenja fotografija i tekstova trećih strana koje se odnose na Smještaj.

4. Smještaj
Smještaj je nekretnina koja ima potrebne dozvole u svrhu kratkoročnog najma.
U svrhu pojašnjenja, Smještaji koji se mogu rezervirati su vile, kuće za odmor, sobe, apartmani, hoteli, hosteli i dr.
Svi uneseni Smještaji moraju imati dozvole koje nalažu relevantni pravni propisi.

5. Sadržaj
Sav sadržaj u Portal unose Dobavljači.
Ni u kom slučaju Croatia Tours nije odgovorna za sadržaj unesen u Portal, na primjer, opis Smještaja, fotografije, sadržaji, cijene, dostupnost, informacije gostima i dr.
Isključiva odgovornost je na osobama koje su unijele odnosni sadržaj u Portal.

6. Gost
Gost je fizička osoba koja posjeti Portal sa namjerom kreiranja Rezervacije na Smještaju.
Gost mora biti minimalno 18 godina star i pružiti točne informacije Dobavljaču.
On je isključivo odgovoran Dobavljaču za bilo kakvu štetu koja se dogodi za vrijeme boravka u Smještaju.

7. Plaćanja
Gost će izvršiti uplatu Croatia Toursu za sva plaćanja koja se primjenjuju sukladno polici naplate, izmjene i otkazivanja, osim ukoliko drugačije nije određeno u odnosnoj Rezervaciji.
Uplate su nepovratne osim u slučaju overbookinga.
Uplate su nepovratne u slučaju overbookinga ukoliko je Dobavljač ili Croatia Tours pronašao primjereni smještaj Gostu.

Croatia Tours će prosljeđivati uplate Dobavljačima sukladno ugovoru, policama naplate i otkazivanja.

8. Overbooking
Overbooking je situacija gdje Smještaj ima dvije ili više Rezervacija u istom periodu.
U slučaju Overbookinga, Dobavljač je obvezan prihvatiti Rezervaciju Gosta koji je rezervirao Smještaj putem Portala.
U slučaju da Dobavljač ne može smjestiti Gosta, obvezan je pronaći Smještaj iste ili bolje kvalitete od rezerviranog.
U slučaju da Dobavljač ne može pribaviti takav smještaj, Croatia Tours može posredovati u pronalaženju primjerenog smještaja.
U svakom slučaju, Dobavljač je jedini odgovoran platiti dodatni iznos rezervacije alternativnog Smještaja.

9. Odricanje odgovornosti
Jamstva navedena ovim OU su isključiva, te isključuju primjenu bilo kojih drugih jamstava.
Osim ukoliko drugačije nije određeno ovim OU, Portal je pružen u stanju kojem se nalazi, bez jamstva bilo koje vrste.
Osim ukoliko drugačije nije određeno ovim OU, Croatia Tours se odriče, a Posjetitelji, Gosti i Dobavljači ju razrješuju jamstva bilo koje vrste, izričitih ili podrazumijevanih, koji proizlaze iz statuta ili na drugi način u skladu sa zakonom ili iz tijeka poslovanja, tijeka obavljanja ili korištenja, uključujući, bez ograničenja, sva jamstva za prodaju, prikladnost za određenu svrhu ili kršenje intelektualnih prava.

Portal može biti podvrgnut ograničenjima, usporavanju i drugim problemima svojstvenima korištenju interneta i elektroničkih komunikacija.
Croatia Tours nije odgovorna za bilo kakvo usporavanje, neuspješne isporuke ili druge štete koje su rezultat navedenih poteškoća.
Croatia Tours ne jamči da su Portal, bilo koji sadržaj na njemu ili materijal na njegovim službenim web stranicama prikladni ili dostupni za korištenje u svim državama, te da pristup takvim sadržajima može biti ograničen ili zabranjen u nekim državama.

10. Politika privatnosti
Politici Privatnosti, koja je utvrđena i modificirana s vremena na vrijeme, pristupajući Portalu, nalazi se na linku:
https://www.croatiatours-villas.com/en/information/privacy.

11. Ažuriranja
Croatia Tours može po vlastitom nahođenju ažurirati i modificirati Portal bez bilo kakvog prethodnog odobrenja Posjetitelja, Gostiju, Dobavljača ili trećih strana.
Svako ažuriranje i / ili modifikacija smatra se dijelom Portala i regulirana ovim OU.


12. Obrnuti inženjering
Posjetitelju, Gostu, Dobavljačima i trećim stranama je zabranjeno (a) modificirati, prilagoditi, izmijeniti, prevesti ili kreirati izvedene radove Portala; (b) pod-licencirati, iznajmiti, posuditi ili na drugi način dozvoliti trećim stranama korištenje Portala; (c) kreirati program obrnutim inženjeringom, dekompajlirati, rastaviti, ili na drugi način pokušati kreirati izvedene radove izvornog koda Portala; (d) na drugi način koristiti Proizvod osim onog dozvoljenog ovim OU.

13. Dodatna ograničenja
Osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno unutar ovih OU, a i u tom slučaju isključivo na točno određeni način, Posjetitelj, Gost, Dobavljač ne smije (a) dozvoliti trećim stranama korištenje Portala; (b) maknuti niti izmijeniti bilo koju trgovačku marku, oznaku usluge, logo, zaštitu autorskog prava ili druge oznake vlasništva na Portala; (c) staviti na bilo koji dio Portala materijale koji su protupravni, sramotni, opasni ili pogrdni, niti one kojima se krši ili zlouporabljuje bilo kakvo vlasničko, autorsko, patentno pravo, poslovna tajna ili bilo koje zakonom ili sudskom praksom uređeno intelektualno pravo vlasništva.
Posjetitelj, Gost, Dobavljač ili treće strane se obvezuje ne koristiti Portal ili bilo koju informaciju dobivenu kroz njega za bilo koju protupravnu ili neovlaštenu svrhu.
Posjetitelj, Gost, Dobavljač ili treća strana se slaže da Croatia Tours nema nikakvu obvezu zadržati bilo kakav sadržaj, podatke ili materijal nakon isteka ili raskida bilo kojeg pravnog odnosa između stranaka, te da takav sadržaj, podaci ili materijali mogu biti ne-oporavljivo izbrisani nakon isteka ili raskida.

14. Porez
Croatia Tours će prikupiti sve poreze ukoliko to zahtijevaju relevantna pravna pravila.

15. Korištenje
Posjetitelj, Gost, Dobavljač ili treća strana se obvezuje: ne koristiti Portal za „spamiranje“ o čemu odlučuje Croatia Tours o svojoj diskrecijskoj odluci; da će držati sigurnom svaku identifikaciju, lozinku, i druge povjerljive podatke u svezi sa korištenjem Portala, te da će odmah obavijestiti Croatia Tours o svakom neovlaštenom korištenju Portala, povredi sigurnosti, uključujući gubitak, krađu ili neovlašteno otkrivanje lozinki ili drugih sigurnosnih podataka, kao i sumnji u navedeno; ne koristiti Portal za bilo kakvu protupravnu svrhu; ne baviti se bilo kojom radnjom koja ograničava ili sprječava bilo koju drugu osobu koristiti ili uživati u korištenju Portala ili koja, po sudu Croatia Tours, stvara mogućnost nastanka bilo kakve štete Croatia Toursu ili bilo kojem njegovom korisniku ili dobavljaču; biti odgovoran uzeti i održavati svu telefonsku, hardware, i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Portala, kao i platiti sve iznose koji se odnose na navedeno.
Za vrijeme korištenja Portala, Posjetitelji, Gosti i Dobavljači moraju se pridržavati svih primjenjivih lokalnih pravnih propisa.
Diskrecijskom odlukom Croatia Toursa kroz Portal mogu biti prikazane određene marketinške informacije, kojom činjenicom ne nastaje ovlaštenje Posjetitelja, Gosta, Dobavljača ili treće strane na primitak bilo kakve marketinške naknade ili prihoda, osim ukoliko to nije izričito dogovoreno u pisanom obliku sa Croatia Tours.

16. Podrška
Croatia Tours pristaje pružiti podršku neophodnu za korištenje Portala sukladno industrijskim standardima.
Croatia Tours će pružati podršku za vrijeme radnih sati između 8:00 ujutro i 4:00 poslije podne, uz izuzetak neradnih dana  (nacionalni praznici i katolički blagdani).
Podrška će načelno biti pružena putem elektroničke pošte ili putem adekvatnog programskog sučelja kroz Portal.
U svrhu kontrole kvalitete Croatia Tours je ovlašten bez bilo kakvog dodatnog pisanog ili usmenog pristanka zabilježiti i pratiti sve telefonske i elektronske razgovore između korisničke podrške Croatia Toursa i Posjetitelja, Gostiju i Dobavljača.

17. Sigurnosne informacije
Sve osobe koje pristupaju Portalu moraju uložiti svoje najbolje napore kako bi čuvali sve osjetljive sigurnosne informacije u svrhu korištenja Portala na primjer, korišteni email, naziv računa, šifru i dr.
Croatia Tours mora odmah biti obaviještena u slučaju gubitka ili neovlaštenog korištenja tih podataka.

18. Ograničenje odgovornosti
Ni u kom slučaju Croatia Tours niti osobe sa kojima ima poslovni odnos neće biti odgovorni za bilo kakvu posrednu, slučajnu, krivičnu, primjerenu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu niti bilo kakav gubitak podataka, prihoda, profita, korištenja ili drugih ekonomskih prednosti koje proizlaze iz, ili su na bilo koji način povezane sa Portalom, ovim OU ili aktivnostima Stranaka obuhvaćenih ovim ugovornim odnosom, temeljenim na jamstvu, ugovoru, deliktu, nemara, ili bilo koje pravne ili pravične teorije, čak i ukoliko je Croatia Tours obaviješten o mogućnosti nastanka takve štete.

19. Povjerljivost
Stranke se slažu ne upotrebljavati informacije otkrivene joj od strane druge Stranke za njegovu osobnu uporabu niti svrhu osim one potrebne za izvršavanje obveza preuzetih ovim OU.
Niti jedna Stranka neće otkriti dobivene informacije druge Stranke trećim osobama, osim ukoliko te osobe moraju imati takve informacije u svrhu izvršenja preuzetih obveza predmetnim pravnim odnosom ili uz pisano odobrenje davatelja podataka.
Svaka Stranka pristaje poduzeti razumne mjere u svrhu zaštite tajnosti i izbjegavanja otkrivanja ili korištenja primljenih informacija davatelja podataka, kako bi spriječila da te informacije postanu javne ili ih pribave neovlaštene osobe.

Navedene mjere uključuju najviši stupanj pažnje koje primatelj informacija ima prilikom zaštite vlastitih tajnih informacija.
Stranke se obvezuju obavijestiti jedna drugu u pisanom obliku svaku zloporabu primljenih informacija.
Pravo korištenja Portala ograničeno je isključivo na Posjetitelja, Gosta i Dobavljača, koji ne mogu ni u kom slučaju asignirati, pod licencirati ili na bilo koji drugi način prenijeti pravo pristupa Portalu trećim stranama.

20. Prijenos obveza
Posjetitelji, Gosti, Dobavljači se slažu da ne smiju prenijeti niti jedno pravo niti obvezu određenu ovim OU bez prethodnog pisanog pristanka Croatia Toursa.
Posjetitelji, Gosti, Dobavljači se slažu da Croatia Tours može prenijeti / i ili delegirati obveze preuzete ovim OU ili drugim ugovorima trećim stranama, uključujući povezanim osobama po svom vlastitom nahođenju i bez prethodne najave.

21. Predstavljanje
Posjetitelji, Gosti, Dobavljači jamče Croatia Toursu da imaju najmanje 18 godina i da su ovlašteni prihvatiti ove OU i bilo koje druge ugovore sa Croatia Tours i među sobom.

U slučaju da su navedene osobe pravne osobe, jedino ovlaštena osoba za zastupanje ima pravo ući u pravni odnos, a činjenicu da je osoba ovlaštena zastupati, dužna je dokazati službenim identifikacijskim dokumentom.
Nadalje, navedene osobe jamče da prihvaćaju ove OU, i druge ugovore u svoje ime, dobrovoljno, te da se ne oslanjaju na bilo kakvu izjavu ili jamstvo osim ukoliko drugačije nije određeno ovim OU.

Croatia Tours ima pravo u bilo koje doba zatražiti od Posjetitelja, Gosta i Dobavljača da označe da su pristali na elektroničku verziju ovih OU, bilo kojih ugovora ili izjava, razumno potrebnih Croatia Toursu kako bi osigurala neprekinuto korištenje Portala ili ukoliko to zahtijevaju nadležna tijela.

22. Mjerodavno pravo
Pravni odnos reguliran ovim OU je isključivo reguliran zakonima Hrvatske i obvezan za stranke širom svijeta, bez obzira na konflikt prava.
Stranke suglasno utvrđuju kako će sve sporove pokušati riješiti sporazumno međusobno.
Ukoliko se Stranke mirnim putem ne mogu dogovoriti, ugovaraju isključivu nadležnost stvarno nadležnog suda mjesta sjedišta Croatia Toursa.
Svi pravni postupci biti će provođeni na hrvatskom jeziku.

23. Viša sila
Smatra se kako niti jedna Stranka nije prekršila ove OU ukoliko je njezino djelovanje usporeno ili spriječeno iz razloga više sile, kao što su nemiri, akti terorizma, vatre, poplave, potresa, djelovanja nadležnih javnih tijela, pod uvjetom da stranka koju je zadesila viša sila o tome pismeno obavijesti drugu stranku u što kraćem roku i koristi svoje najbolje napore izvršavati svoje obveze.

24. Salvatorius
Ukoliko bilo koja odredba ovih OU bude stavljena izvan snage pravomoćnom sudskom odlukom, ili neprovediva iz bilo kojeg razloga, ostale odredbe ostaju na snazi u potpunosti, ne uzimajući u obzir salvatornu odredbu.

25. Trajanje i otkazivanje
Ovi OU, zajedno sa svim izmjenama, primjenjuju se za svo vrijeme pristupa Portalu.
Iznimno od prethodnog stavka, odredbe koje se odnose na tajnost podataka, tajnost osobnih podataka, plaćanja, zajedno sa drugim odredbama koje po svojoj pravnoj prirodi ostaju trajne, ostaju na snazi.

26. Izmjene OU
Croatia Tours zadržava pravo izmijeniti ove OU po vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti u bilo koje doba, s vremena na vrijeme.
Takve izmjene stupaju na snagu danom oglašavanja na službenim stranicama.
Croatia Tours može obavijestiti adresate o izvršenim izmjenama putem emaila ili na drugi prikladan način.
Najnovija verzija ovih OU zamjenjuje sve prethodne verzije.

27. Završne odredbe
Ovi OU zajedno sa primjenjivim Internet dokumentima i cjenikom, sačinjavaju cjelokupan ugovor između Stranaka i zamjenjuju sve prethodne pregovore, dogovore ili ugovore, bez obzira da li su rađeni u pisanom ili usmenom obliku među Strankama u svezi predmetne materije.
Croatia Tours je ovlaštena po vlastitom nahođenju raditi izmjene cjenika i svih dokumenata bez prethodnog pristanka Posjetitelja, Gosta ili Dobavljača.
Ovi OU su izvorno napravljeni na engleskom jeziku i svi prijevodi moraju održavati originalnu verziju.
U slučaju odstupanja prijevoda, engleska verzija ima prednost.
Danom stupanja na snagu smatra se dan stavljanja na službenu stranicu Croatia Toursa.


Posljednje izmjene 10. prosinac 2021

Croatia Tours Makarska d.o.o.
Obala Kralja Tomislava br. 2
Makarska
Tomislav Mihaljević, CEO