Opći uvjeti (pdf)

Politika privatnosti  (pdf)

 

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka: Croatia tours Makarska d.o.o., Obala kralja
Tomislava 2, 21300 Makarska, OIB: 39782409737 (Voditelj obrade) izrađena je
sukladno Općoj Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27.
travnja 2016. godine, a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.


Voditelj obrade s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU)
2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju
takvih podatka, Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka odnosno
drugim nacionalnim zakonom temeljenom na predmetnoj Uredbi uz primjenu
odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog
pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

 

1. OPĆI PODACI

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih
svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Za obradu podataka odgovorna je:
Croatia tours Makarska d.o.o., Obala kralja Tomislava 2, 21300 Makarska, OIB:
39782409737 (Voditelj obrade)
Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja
osobnih podataka su:

 • broj telefona:021/ 612-166
 • e-mail: contact@croatiatours-villas.com
 • adresa: Obala kralja Tomislava 2, 21300 Makarska

 

2. KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

 • Turisti (gosti): ime i prezime, mjesto rođenja, državljanstvo, vrsta i broj isprave o
  identitetu, prebivalište (boravište) i adresa, datum i vrijeme dolaska / odlaska, spol, temelj
  za oslobođenje / umanjenje od plaćanja boravišne pristojbe u svrhu evidentiranja
  smještaja.
 • Privatni iznajmljivači: usluge smještaja – ime i prezime, OIB, datum rođenja, adresa,
  IBAN, adresa objekta broj za odmor, broj telefona/mobitela, e-mail adresa, broj kreveta,
  broj zvjezdica, rješenje o kategorizaciji u svrhu evidentiranja smještaja, slike smještajnih
  objekata.
 • Tijela TZ: ime i prezime, prebivalište, OIB, e mail adresu, broj mobitela u svrhu rada,
  kontaktiranja i objava na internetskim stranicama.

 

3. PRAVNA OSNOVA I SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Sve vrste vaših osobnih podataka obrađuju se u sljedeće svrhe i temeljem:
a) Zakonskih obveza
b) Realizacija ugovora
c) Legitimnog interesa Voditelja obrade
d) Privole

4. RAZDOBLJE ČUVANJA

Vaše osobne podatke načelno brišemo po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije po isteku
svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.


5. UPRAVLJAVLJANJE PRIVOLAMA

Privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku. Isto tako, možete u bilo kojem trenutku prigovoriti
našoj obradi vaših osobnih podataka.

Promjenu privole (potpuni ili djelomični opoziv, odnosno ponovno davanje privole) možete izvršiti
na način da nam se obratite

 • putem e-maila: contact@croatiatours-villas.com ili
 • putem pošte na adresu: Croatia tours Makarska d.o.o., Obala kralja Tomislava 2, 21300
  Makarska.


Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti na isti način kao i kod opoziva iste. U
slučaju obrade vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za
zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema
zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze
prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.


6. PRAVA ISPITANIKA

a) Pravo na informaciju o obradi osobnih podataka

b) Pravo na ispravak:

Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas
možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.

c) Pravo na brisanje:
Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta
obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir
da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih
obveza arhiviranja.

d) Pravo na ograničenje distribucije:

Od nas možete zatražiti ograničenje distribucije svojih podataka

 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih
  podataka,
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite
  ograničenje korištenja podacima,
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi
  ostvarenja pravnih zahtjeva ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka.

e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste
nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom
formatu:

 • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete
  opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

f) Pravo na prigovor:

Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili
se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv
takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

g) Pravo na žalbu:

Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o
zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako
imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene
važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i
nadzornom tijelu unutar EU-a.

h) Ostvarivanje prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za
kontakt iz članka 1. ove Izjave.

i) Potvrda identiteta:

U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta, to služi
zaštiti vaših prava i privatne sfere.

j) Zlouporaba prava:

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe,
možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

k) Pravo na ograničenje obrade:

Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: - ako osporite točnost podataka tijekom
perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka - ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima - ako
nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja
pravnih zahtjeva ili ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.

7. PRIJENOS PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim
trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu
  namjenu ili određenoj osobi
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom
  odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti
 • ako su podaci potrebni sudu, odvjetnicima ili javnom bilježniku za postupak koji vode, a
  predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem
 • ako su ti podaci potrebni poreznoj upravi, Zavodu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
  a sve temeljem zakonskih obaveza koje imamo prema istima
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznom tijelu u postupku koji
  ono provodi u okviru svojih nadležnosti


Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka,
izmjena, ili pristupa treće strane, te u slučaju bilo kakvih pitana slobodno nas kontaktirajte te
ćemo Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na vaše zahtjeve, molbe nedoumice te Vam
pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u izjavi o
zaštiti osobnih podataka, na našim Internet stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način
obaviješteni.